Pokud máte jakékoliv dotazy, případně pokud potřebujete řešit nějaký problém – zavolejte nejprve na tel. 608 082 646, nebo napište na info@kameraman.cz. Spokojenost zákazníka je na prvním místě a snažíme se vždy nabízet individuální řešení nad rámec toho, co nám ukládá zákon, a co je obsahem následujících odstavců v řeči paragrafů. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Všeobecné obchodní podmínky, které platí při nákupu služeb a digitálního obsahu prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.kameraman.cz

prodávající:
Edukino s.r.o.
se sídlem Hradešínská 2373/27, Vinohrady, 101 00 Praha 10
identifikační číslo: 07416865
není plátcem DPH

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) poskytovatele služeb Edukino s.r.o., se sídlem Hradešínská 2373/27, Vinohrady, 101 00 Praha 10, identifikační číslo: 07416865, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 300423 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.kameraman.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Předmětem těchto VOP je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran, tj. prodávajícího a kupujícího, vzniklých na základě smlouvy o dodávce služeb nebo smlouvě o dodání digitálního obsahu uzavřené prostřednictvím webového rozhraní obchodu. (Souhrnně jsou tyto smlouvy dále uváděny společným označením „kupní smlouva“)

1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služeb nebo digitálního obsahu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.7. Předmětem smlouvy o dodání digitálního obsahu (dále jen“ digitální obsah) může být:
1.7.1 prodej videí vytvořených autorskou činností prodávajícího
1.7.2 prodej e-mailových kurzů vytvořených autorskou činností prodávajícího

1.8. Předmětem smlouvy o dodávce služeb (dále jen „služby“) může být:
1.8.1 autorská činnost v oblasti tvorby videopořadů
1.8.2 pořádání kurzů na téma tvorby videopořadů

1.9. Veškeré služby a digitální obsah nabízené prostřednictvím webového rozhraní obchodu (dále jen produkty), jsou výsledkem vlastní autorské činnosti prodávajícího.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace produktů umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o produktech, a to včetně uvedení cen jednotlivých produktů. Ceny produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (pokud je aktuálně prodávající plátcem DPH) a všech souvisejících poplatků. Ceny produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Pro objednání produktů vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
2.3.1. objednávaném produktu, které kupující vložil do elektronického nákupního košíku webového rozhraní
2.3.2. způsobu úhrady kupní ceny produktu, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného produktu a
2.3.3. informace o případných nákladech spojených s dodáním produktu (dále společně jen jako „objednávka“).

2.4. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit nákup“ nebo „Odeslat přihlášku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA PRODUKTU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Nabídka a ceny uváděné na webovém rozhraní obchodu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny.

3.2. Cenu produktu a případné náklady spojené s dodáním produktu dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2501490852 / 2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
• bezhotovostně prostřednictvím platebního systému The Pay;

3.3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, přičemž kupující je povinen uhradit částku tak, aby v den splatnosti faktury byla již připsána na účet prodávajícího, jinak se kupující ocitne v prodlení.

3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu produktu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním produktu kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.6. Případné slevy z ceny produktu poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny produktu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ PRODUKTU

4.1. Kupující může produkt převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

4.2. Přístupové údaje k digitálnímu obsahu odešle kupující na e-mailovou adresu kupujícího. Prodávající vytvoří kupujícímu uživatelský účet na webovém rozhraní a zašle na jeho elektronickou adresu přístupové údaje k jeho uživatelskému účtu.

4.3. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu produkty v termínech a na adresách, které si mezi sebou prodávající s kupujícím dohodli.

4.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat produkt způsobem určeným kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít produkt při dodání.

4.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno produkt doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním produktu, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.6. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání produktu, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

4.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě produktu mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

5.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že produkt při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující produkt převzal:
5.2.1. má produkt vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu produktu a na základě reklamy jimi prováděné,
5.2.2. se produkt hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se produkt tohoto druhu obvykle používá,
5.2.3. produkt odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
5.2.4. je produkt v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
5.2.5. produkt vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3. Ustanovení uvedená v čl. 5.2 obchodních podmínek se nepoužijí u produktu prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení produktu způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého produktu na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou produkt měl při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy produktu.

5.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

5.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného produktu, případně i v sídle nebo místě podnikání.

5.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

A. Odstoupení od smlouvy o dodání digitálního obsahu

6.1. V souladu s ustanovením § 1837, písm. j. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) nemůže spotřebitel – kupující odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele – kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli – kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

6.2. Prodávající (podnikatel) těmito VOP sděluje spotřebiteli – kupujícímu ještě před uzavřením smlouvy o dodání digitálního obsahu, že na digitální obsah v nehmotné podobě, nabízený prostřednictvím webového rozhraní obchodu , se nevztahuje možnost odstoupení od smlouvy.

6.3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že kupující – spotřebitel vyplněním a odesláním Objednávky vyslovuje souhlas ve smyslu bodu 6.2 těchto VOP, že nemá právo od smlouvy odstoupit.

B. Odstoupení od smlouvy o dodání služeb

6.4. V souladu s ustanovením § 1837, písm. a. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) nemůže spotřebitel – kupující odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel – prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli – kupujícímu, že v takovém případě nemá nárok na odstoupení od smlouvy.

6.5. Prodávající (podnikatel) těmito VOP sděluje spotřebiteli – kupujícímu ještě před uzavřením smlouvy o dodávce služeb, že za služby zahrnující kameramanské práce a služby zahrnující lektorskou činnost za osobní účasti prodávajícího se nevztahuje možnost odstoupení od smlouvy ve všech případech, kdy si kupující objednal přesný termín těchto služeb, předem zaplatil za objednané služby, ale pak v určeném termínu služby z vlastního rozhodnutí službu neodebral.

6.6. Kupující může od smlouvy o dodávce služeb odstoupit před stanoveným termínem zahájení dodání služby. Pokud to oznámí prodávajícímu nejpozději 30 dnů před předpokládaným zahájením služeb, prodávající kupujícímu vrátí uhrazenou částku poníženou o stornopoplatek ve výši 10% kupní ceny. Pokud to oznámí prodávajícímu v období kratším než 30 dnů před předpokládaným zahájením služeb, prodávající kupujícímu vrátí uhrazenou částku poníženou o stornopoplatek ve výši 50 % kupní ceny. Pokud to oznámí prodávajícímu v období kratším než 5 dnů před předpokládaným zahájením služeb, prodávající kupujícímu vrátí uhrazenou částku poníženou o stornopoplatek ve výši 80 % kupní ceny. Stornopoplatky se netýkají ostatních případů odstoupení od smlouvy dle čl. 6.8.

6.7. Kupující má nárok na změnu termínu dodávky služeb bez nutnosti uhrazení stornopoplatku, pokud je v možnostech prodávajícího službu v náhradním termínu realizovat a kupující službu odebere nejpozději do 1 roku od původně sjednaného termínu dodání služby.

C. Odstoupení od smlouvy – všeobecná ustanovení

6.8. V ostatních případech má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

6.9. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.8 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.10. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.8 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.11. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.12. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.13. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Práva a povinnosti kupujícího pro nakládání s díly vznikými autorskou činností prodávajícího upravuje Zákon č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Neupravuje-li autorský zákon jinak, kupující nabývá vlastnictví k produktu zaplacením celé kupní ceny produktu. Produkt zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji produktu na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Neuvede-li kupující v objednávce jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
8.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
8.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Edukino s.r.o., Hradešínská 27, 101 00 Praha 10, adresa elektronické pošty info@kameraman.cz, telefon 608082646.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 17.11.2018.